ph4_logo
 
 

 
HEM Om oss Systemlösningar Tillvalsmoduler Utbildning Nyheter Kontakt Support Fredagsklippet

CARL E DATA - Information on Terms of Use ("TOU")

Garanti

Kunden ansvarar själv för att program egenskaper passar den tillämpning det används för. Programmen är konstruerade för att fungera vid normal drift och med rimliga indata. Skulle under garantitiden fel uppstå, som ej är av mindre betydelse eller som påverkar programmens huvudsakliga funktion, åtar sig programleverantörerna att tillhandahålla rättade programversioner. Felanmälan skall göra skriftligt och under garantitiden som är 1 (ett) år från ursprungligt leveransdatum. Programleverantörernas åtagande enligt ovan förutsätter att kunden, när programleverantörerna så begär, översänder nödvändigt material så att felet i enlighet med kundens reklamation kan identifieras och åtgärdas. Garantiansvar avser inte modifieringar eller tilägg som lagts till standardsystemet av kunden, konsult eller annan part, oavsett om de utförts via programleverantörernas design verktyg, Studios, Konsult Studio, Utveckar Studio eller annat verktyg eller metod. 

Serviceavtal och uppgradering till nya versioner

CARL E DATA och programvaruleverantörerna erbjuder kunden att teckna serviceavtal som ger kunden tillgång till support och nya versioner av programvarorna.

Ansvarfrihet

CARL E DATA och programvaruleverantörerna friskriver sig från att utge någon ersättning för vare sig skada på egendom som icke omfattas av avtal, utebliven vinst/besparing, produktionsbortfall, förlust av data, skyldighet att till annan utge skadestånd eller vite, annan förlust eller annan direkt eller indirekt skada. Skulle kunden ha rätt att häva köp återbetalar leverantörerna avgiften för nyttjanderätten, utan ränta, med avdrag för leverantörernas kostnader för fullgörandet av köpet.

Leverantörerna ersätter inte kunden för kostnader som uppstår om denne utan skriftligt godkännande från leverantörerna anlitar utomståede konsult.

 

Godkännande av villkor
De tjänster som CARL E DATA tillhandahåller dig omfattas av följande användarvillkor ("TOU"). CARL E DATA förbehåller sig rätten att uppdatera TOU när som helst utan att meddela dig. Den senaste versionen av TOU kan ses genom att klicka på "CARL E DATA Information on Terms of Use" hypertextlänken längst ner på våran webbsida.

Allmänna villkor

Beställningar/inköp av produkter och tjänster från CARL E DATA innebär samtidigt godkännande av våra försäljningsvillkor samt gäller som avtalsgrund för alla CARL E DATA´s leveranser av produkter och tjänster och inkluderar samtliga förhållanden som överenskommits, om inget särskilt avtalats skriftligt mellan parterna.

CARL E DATA´s försäljningsvillkor är föremål för kontinuerlig översyn.

Vid var tid gällande villkor finns tillgängliga på www.carledata.se.

Om tillgång till Internet ej finns, kan kopia av gällande villkor erhållas från CARL E DATA. CARL E DATA reserverar sig för eventuella felaktigheter och prisändringar på web och i andra media.

CARL E DATA